15:30 Työpajat

15:30 Työpajat / Workshops / Workshops

Turussa / i Åbo / in Turku
Ma/Må/Mo 5.6.2017
15:30 – 17:00

Työpajakuvauksiin on määritelty kohderyhmät (päiväkoti, alakoulu, yläkoulu, lukio), joille työpajassa käsiteltävät teemat ja harjoitukset ensisijaisesti soveltuvat. Tämän lisäksi työpajoihin ovat tervetulleita hakemaan ideoita myös kaikki aiheesta kiinnostuneet riippumatta siitä, minkä ikäryhmän kanssa työskentelee. Työpajan kuvaus on pajan ensisijaisella kielellä. Sen lisäksi lyhenteet (SVE= svenska, ENG=english) kertovat millä muilla kielillä työpajassa on mahdollista saada opetusta. * Muutokset ohjelmassa ja työpajoissa ovat mahdollisia. Mikäli työpajaan ei tule riittävästi ilmoittautumisia (työpajasta riippuen 6-10 henkeä), työpaja ei toteudu. Saat tällöin ilmoituksen sähköpostiisi ja voit valita jonkun toisen ohjelman perutun tilalle. * Useimmat työpajat järjestetään ulkona, joten muistathan säänmukaisen vaatetuksen.

Allmänt: målgrupperna för workshoparna är daghem, låg- och högstadie, samt gymnasie och programmet är långt planerat att passa dessa målgrupper. Du är varmt välkommen av eget intresse och för att delta för att få nya idéer. Beskrivningen av workshopen är i första hand gjort på det språk workshopen arrangeras på.  Förkortningarna SVE= svenska, ENG=english berättar på vilka andra språk det går att få information på under workshopen. * Förändringar i programmet  och i workshoparna är möjliga. Om deltagarantalet är mindre än 6-10 personer, förverkligas inte workshopen. I detta fall får du information via e-post och kan sedan välja en annan workshop i stället för den som inhiberats.* Nästan anna workshopar arrangeras utomhus, klä dig för att vara ute.

The organizers of the following workshops have let known, that their workshops can be eather partly (marked as ENG) or totally arranged in english. The description of the workshop is mentioned below in english, if the main workshop language is english. If you wish to have more information about some workshop(s), please contact the info@ulos2017.fi.

Att lära in året runt
Under denna workshop får ni uppleva naturen med Nynäshamns Naturskola som guide. Vi visar hur eleverna kan bli intresserade av det som finns därute och hur man som ledare ska röra sig och förhålla sig till eleverna. Vi växlar mellan guidning och hands on-aktiviteter där alla sinnen är med och där flera av skolans ämnen berörs. Det bli ett smakprov på Nynäshamns Naturskolas verksamhet som pågått sedan 1988 och som delvis beskrivits i boken Att lära in ute året runt som nyligen översatts till finska. Ledare: Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola Målgrupp: daghem, skola

Innostu arkkitehtuurista
Get excited about arcitecture
Ympäristökasvatukseen kuuluvat olennaisesti erilaiset oppimisympäristöt. Arkkitehtuuri- ja kulttuuriympäristökasvatus pureutuu rakennetun ympäristön moniulotteiseen maailmaan. Työpajassa perehdytään rakennettuun ympäristöön ja arkkitehtuurin peruselementteihin moniaistisesti havainnoiden sekä erilaisia taideperustaisia menetelmiä hyödyntäen. Työpajassa tarjotaan käytännön keinoja rakennetun ympäristön tutkimiseen eri ikäisten kanssa. Työpajassa työskennellään ulkona, joten huomioithan säänmukaisen varustuksen.” Järjestäjä: arkkitehtuurikasvattaja Mervi Eskelinen, arkkitehtuurikasvatuksen läänintaiteilija Eeva Astala, arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntija Jaana Räsänen ( Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu, TAIKE, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Kohderyhmä: kaikki Kielet: ENG

Konkreettisuutta kestävään kehitykseen
Työpajassa osallistujat pääsevät tutustumaan eri materiaaleihin konkreettisesti itse kokeillen. Osallistujat saavat ideoita käytännön toteutukseen eri teemoista: liikkuminen, energia, biodiversiteetti, kierrätys, ruoka, vesi jne. Työpajassa jaetaan ideoita toteuttamiseen ja viestintään monessa eri muodossa. Lisäksi kiinnostuneille on jaossa lisätietoa ekotukitoiminnasta ja sen tuomista hyödyistä kestävän kehityksen tavoitteiden jalkauttamisessa.” Järjestäjä hankepäällikkö Stella Aaltonen, Turun kaupunki Kohderyhmä: kaikki

Lekparksfysik, tema friktion
Då eleverna leker på skolgården eller i en lekpark nära skolan är kanske fysik vanligtvis inte det främsta elever och lärare har i tankarna. Den för eleverna bekanta platsen innehåller faktiskt en mängd olika händelser, fenomen och föremål som direkt kan kopplas till fysiken. Vi hittar pendelrörelsen i gungans rörelser, det lutande planet i rutschkanan och hävstången i gungbrädan. Begrepp som eleverna kan arbeta med är t.ex. rörelse, friktion, fritt fall, acceleration, hastighet osv. Eleverna kan arbeta konkret och uppleva med sin egen kropp. Redan förskolebarnen kan undersöka och uppleva fenomenen och de litet äldre eleverna i grundskolans lägre klasser kan skapa forskningsfrågor, jämföra, undersöka, diskutera och komma fram till resultat som de sedan redovisar.  I workshopen bekantar vi oss med temat friktion. Ledare: Ann-Catherine Henriksson, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Målgrupp: Klasslärare utomhus

Lisättyä todellisuutta kulttuuriympäristöön eli #munheritage
Tutustutaan nopeasti nurkantakana.fi-sivustoon. Kuvataan kulttuuriperintöä ja jaetaan kuvat työpajaan osallistuvien yhteisessä whatsapp-ryhmässä (tai sovitulla tavalla). Aiheet ovat ”nurkan takaa”, eli tutustutaan lähiympäristöön kameran kanssa.
Järjestäjä: erityisasiantuntija Evamaria Silvennoinen, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura Kohderyhmä: kaikki 

Luontoyhteys harjoitus työpaja
Nature connection exercise workshop
Työpaja on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua lähes sataan erialaisia sovelluksia sisältävään harjoitteiseen ja niiden taustoihin. Harjoitteet sopivat lähes jokaisen ammattilaisen työkalupakkiin ja soveltuvat myös monikulttuurisuustyöhön. Harjoitteet avaavat itsetuntemusta, luonnontuntemusta ja luontorakkautta, lisäävät herkkyyttä ja luovuutta, sekä yhteisyyden kokemusta. Niiden kautta avautuu erilaisia kokemus ja ymmärrystiloja, joista keskustellaan pajassa. Harjoitteita voi tehdä missä vain, sisällä, ulkona, veden ääressä, metsässä tai vaikka pihalla. Työpajassa tehdään ja demonstroidaan parhaimmat ja kokeilluimmat harjoitteet, joita työpajan jälkeen pystyy soveltamaan omassa työssään. Harjoitteiden taustaa valotetaan tutkimustietojen ja monikulttuurisuuden kautta.  Riitta Wahlström on kouluttanut eri puolilla maailmaa, yritysmaailman johtajista lapsiin, ryhmistä yksilöihin, ja tutkinut ekopsykologis ja -terapeuttisten menetelmien käyttöä eri maissa sekä kirjoittanut kirjoja. Teosta Eheyttävä luonto (engl. Wellness by Loving Nature) on saatavilla tekijältä email riitta.wahlstrom@gmail.com. Järjestäjä: johtaja Riitta Wahlström, Taiga- instituutti Kohderyhmä: kaikki Kielet: ENG

Muumien retkeilykoulu
Muumien retkeilykoulu innostaa lapsia ja perheitä ulkoilemaan lähiluonnossa retkeilyn ja luonnossa liikkumisen taitoja harjoitellen. Toiminta on lapsilähtöistä ja leikinomaista ja muumiteema kuljettaa tuokioita eteenpäin. Työpajassa pääset kokeilemaan leikkejä ja harjoitteita käytännössä ja kuulet millä eri tavoin sisältöjä voi hyödyntää, myös päiväkodin tai koulun pihapiirissä.  Järjestäjä: lastentoiminnan suunnittelija Tiia ​ Eskelinen, Suomen Latu ry Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, luokanopettajat

Orientering
Labyrintorientering. I denna workshop lär du dig göra en rolig och enkel labyrintorintering på t.ex. skolgården. Passar för alla åldrar, med inslag av orinteringsteknik. Ledare: Tarja Krum Finlands Svenska Orienteringsförbund, Finlands Svenska Idrott Målgrupp: klasslärare, eftisledare

Pelaten kohti kestävää tulevaisuutta – Spela dig fram till en hållbar framtid
Osittain tableteilla pelattava peli on suunnattu yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Pelin aikana pääset tekemään valintoja ja keksimään ratkaisuja yhteisen tulevaisuuden rakentamiseksi! Pelaajat perustavat pienryhmissä kuvitteellisen yrityksen. Yritykset tekevät valintoja liittyen esimerkiksi rakennusmateriaaleihin, energian käyttöön ja liikenteeseen. Aiheita käsitellään kestävän kehityksen, biotalouden ja erityisesti ympäristönäkökulmien kannalta. Pelin aikana kokoonnutaan yhteen keskustelemaan yhteisistä päätöksistä ja kuulemaan muiden näkemyksiä. Mikä ratkaisuksi, jos tulevaisuus näyttää kestämättömältä?  

Spelet, som spelas delvis på pekplattor, är riktat till åk 7-9 och andra stadiet. Under spelets gång får du göra beslut och hitta på lösningar för att bygga en gemensam framtid. I spelet grundar deltagarna i smågrupper egna fiktiva företag. Företagen gör val gällande t.ex. byggnadsmaterial, energilösningar och transporter. Spelet lyfter fram frågor kring hållbar utveckling, bioekonomi och framför allt miljöpåverkan. Under spelet samlas man också för att diskutera gemensamma beslut och hör andras synpunkter. Vad göra om framtiden ser ohållbar ut?”  Järjestäjä: luontokasvattaja Maria Aroluoma, Suomen luontokeskus Haltia Kohderyhmä: aineenopettajat , sosiaaliala, aikuiskasvatus  

Runoilua ja rentoilua Samppalinnan puistossa
Työpajassa pääset kokeilemaan korvarunojen tekoa omista luontokokemuksista ja saat rentoutua kokeneiden ohjaajien opastuksella. Vietä ihana kesäiltapäivä Samppalinnan mäellä nauttien toisten ihmisten seurasta yhteisen runoilun äärellä ja rentoutumisesta taitavan Anne Syvälahden valoisassa ohjauksessa. Järjestäjä:  lehtori Outi Linnossuo, Turun ammattikorkeakoulu Kohderyhmä: kaikki

Setlementtiarvot kaupunkiseikkaillen
Setlement values by city adventure (education) 

Kaupunkiseikkailuun ovat tervetulleita kaikki toiminnallisista ja seikkailullisista menetelmistä kiinnostuneet. Seikkailun aikana liikkuminen tapahtuu pääasiassa kävellen. Osallistujien tulee huomioida säänmukainen varustus. Kaupunkiseikkailutyöpaja toteutetaan yhdessä Auralan Nuoret ry:n, Turun Tyttöjen Talon, Auralan Setlementin seniorityön sekä Turun Ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman sosionomiopiskelijoiden toiminnallisten menetelmien kurssin kanssa. Työpajan ideointia, suunnittelua ja toteutusta varten perustetaan ryhmä, jossa on Tyttöjen Talon ja Auralan Setlementin eri toimintojen osallistujia. Järjestäjä: aluepäällikkö Heljä Pitkänen, Suomen Setlementti ry Kohderyhmä: kaikki Kielet: ENG

Skogsmulle
Sinnesträning, sagotering, matematik, rörelse och mycket mer innehåller Skogsmulleverksamheten. I naturen kan man hitta på allt möjligt som finns nämnt i förskolans läroplan. I stället för att sitta inne, kan man förverkliga verksamheten på ett roligt och annorlunda sätt i naturen.Ledare: Lotta Söderlund, Finlands Svenska Idrott Målgrupp: Daghem

TurfHunt som ett interaktivt och digitalt verktyg för utomhuspedagogik i olika läroämnen
TurfHunt är ett kostnadsfritt verktyg som möjliggör interaktiva uppgifter utomhus för undervisningen.  Eleverna rör sig inom ett givet område och genomför under vägen olika uppgifter. Uppgifterna och rutten planeras t.ex. av läraren och eleverna använder en smarttelefon eller en pekplatta för att se kartan och de olika uppgifterna. I uppgifterna kan innehållsområden från samtliga läroämnen tas upp. För genomförda uppgifter belönas eleven med poäng. En pedagogisk skattjakt där eleverna har möjlighet att röra på sig under skoldagen! Ledare:Mia Skog, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Målgrupp: Klass- och ämneslärare

Tutustuminen daghem Lyckobon pihaan ja ulkoilukulttuuriin
Vierailu daghem Lyckobon pihalle, jossa tutustutaan päiväkodin tapaan osallistaa ja aktivoida lapsia ulkoilussa. Pihamme ei ole aivan perinteinen päiväkodin piha, vaan meiltä löytyy kasvimaa, kiipeilyköysiä, tukkeja, kiviä, majoja ja erillaista rakennusmateriaalia. Liikumme, leikimme, ja rakentelemme aktiivisesti yhdessä, välillä isojakin projekteja. Meillä saavat kaikki 0-6-vuotiaat kiipeillä ja kokeilla, erehtyä, onnistua, ja kartuttaa taitojaan. Kestävä kehitys, terveet elämän tavat ja taidekasvatus ovat meidän toiminnan ydintä.  Järjestäjä: Päiväkodin johtaja Pia PIkkarainen, Sateenkaarikoto oy. Kohderyhmä: varhaiskasvattajat. Kielet: ENG, SVE

Ulkoleikkejä kestävästä elämäntavasta –  Outdoor games about suistanable way of life
Työpajassa käydään läpi alakouluikäisille sopivia ulkopelejä ja leikkejä, joita voi käyttää apuna kestävän elämäntavan taitojen opettamisessa. Ohjelmassa on mm. ympäristöaiheinen matikkapeli, ympäristönsäästäjän versio värileikistä, sammakot ja saastuneiden lampien ongelma sekä erilaisia lajitteluteemaisia leikkejä. Työpajassa leikitään eli varaa mukaan leikkimieltä ja säänmukaiset ulkoiluvarusteet.  Järjestäjä: ympäristökasvattaja Hanniina Manner, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku Kohderyhmä:  luokanopettajat ja kaikki alakouluikäisten kanssa toimivat Kielet: ENG

UT med språket.
Språk och rörelse hänger ihop på många sätt. Motorisk och språklig kompetens är viktigt för självkänslan, relationen till andra barn och för att klara praktiska uppgifter i vardagen. Barn som är ute i naturlig miljö och har tillgång till natur mår bättre än barn som i huvudsak vistas inne. I denna workshop presenteras häftet ”UT med språket” som vill inspirera till lekar som stöder fysisk aktivitet, motorisk utveckling, språkinlärning och utevistelse. Ledare: Johanna Sallinen Folkhälsans förbund Målgrupp: klasslärare, eftisledare

Ut ur klassrummet med läromedlet Omkring
Hur kan vi lära oss om vänskap, hållbar utveckling och naturens årstidsväxlingar genom att använda hela kroppen ute i skolans närmiljö? Kom med och prova på inspirerande aktiviteter ur det nya läromedlet Omkring i Omgivningslära. Läromedlet Omkring riktar sig till åk 1-2 och bygger på praktiskt lärande och uteundervisning. Läromedlet ges ut av Schildts & Söderströms i samarbete med Natur och Miljö. Workshopen leds av läromedelsförfattarna. Ledare: Pia Bäckman, naturskollärare, Naturskolan Uttern, Natur och Miljö och Johanna ​ Sundberg, klasslärare, Karamalmens skola. Målgrupp: klasslärare, eftisledare

Utomhuspedagogik i Åbo:
I denna workshop får du följa med hur man kan arrangera enkelt utomhuspedagogiska program, även för skolor som befinner sig mitt i centrum av en stad. Du bekantar dig även med de mest grundläggande färdigheterna man behöver för att arrangera utomhuspedagogiska program med skolklasser. Vi diskuterar även utomhuspedagogikens möjligheter i den nya läroplanen. Dubbelpass. Friluftskläder, anteckningsmaterial, sittunderlag och vattenflaska medtages. Workshopen leds av Folkhälsans Patrik Berghäll som arbetar på heltid med friluftsliv och utomhuspedagogik. Ledare: Patrik Berghäll, Folkhälsans förbund Målgrupp: Klasslärare

Vierailutyöpaja Turun yliopistolla: Kasvitutkimuksesta vastauksia ruokaan ja energiaan liittyviin haasteisiin
Visit to the university of Turku: Plant research can give answers to the challenges associated to food and energy
Hengittämämme ilma, syömämme ruoka ja lähes kaikki käyttämämme energia ovat peräisin kasveista ja muista yhteyttävistä organismeista. Turun yliopiston Biokemian laitoksella, Molekulaarisen kasvibiologian yksikössä tehdään huipputasoista tutkimusta fotosynteesin alalta. Tutkimusta on viime aikoina laajennettu erityisesti bioenergian, biotalouden sekä synteettisen biologian suuntaan. Työpajassa pääsee tutustumaan alan laboratorioihin ja kasvatustiloihin, sekä kuulemaan tutkimuksesta ja sen uusimmista saavutuksista. Työpajassa nähdään mm. bioreaktoreita, joissa kasvatetaan leviä sekä tutustutaan laitteistoon, jolla mitataan kasvien ja levien fotosynteesiä biofysikaalisin keinoin. Bussikuljetus Turun linnasta yliopistolle. Työpajan jälkeen on maksuton kuljetus nuorisokeskus Ahtelaan. Turku-Ahtela-välillä on todennäköisesti 20 minuutin visiitti Bioenergiaa Liviassa -työpajaan. Järjestäjä: Dosentti Kirsi Lehto ja dosentti Marjaana Suorsa kansainvälisine tutkimusryhmineen, Turun yliopisto Kohderyhmä: aineenopettajat, kaikki Kielet: ENG

Ympäristökierros Green Key -hotellissa
MIten ympäristökasvatusta tehdään hotellissa? Mitä muuta kuin energiatehokkuutta, vedensäästöä ja lähiruokaa ympäristötyö on hotellissa? Kuule miten henkilökunta ja asiakkaat on saatu mukaan, miten he voivat omalla työllään tai omilla valinnoillaan vaikuttaa ja miten kannustetaan esimerkiksi ekologiseen liikkumiseen kaupunkiympäristössä. Behind the scene -kierros Green Key -ympäristösertifioidussa hotellissa. Järjestäjä: ohjelmapäällikkö Marketta Viljasaari, Green Key Finland (Suomen Ympäristökasvatus Oy) Kohderyhmä: kaikki

Yritä, opi, tienaa metsässä
Entrepreneurship, learning and earning in the forest
Kuulostaako yrittäminen hyvältä ajatukselta, mutta et ihan keksi, minkälaisen yrityksen voisit perustaa? Missä sinä olet hyvä, mitä teet mielelläsi, mitä harrastat, mistä olet kiinnostunut? Monista erilaisista asioista voi saada hyvällä suunnittelulla aikaan itselleen sopivaa metsään ja luontoon liittyvää yritystoimintaa. Katsele ympärillesi ja mieti, millaisille palveluille ja tuotteille olisi tarvetta. Miten ja millä sinä voit vastata kysyntään? Ratkaisemalla tämän kysymyksen saat itsellesi yritysidean. Metsä- ja luonnontuoteala tarjoaa runsaasti yrittämisen mahdollisuuksia.

Yritä, opi, tienaa metsässä –työpajassa löydät omat vahvuutesi ja opit yrittäjyyskasvatusmenetelmiä, jotka innostavat nuoria. Pääset ideoimaan metsään ja luontoon liittyvää yritystoimintaa muiden saman henkisten ihmisten kanssa. Löytyisikö heti yrityskumppaneita tai asiakkaita? Työpajassa tutustut 4H-Yritys -toimintamalliin, jossa oma osaaminen ja unelmat yhdistyvät yrittäjyyteen. Järjestäjä: aluejohtaja Helena Herttuainen, Suomen 4H-liitto ry Kohderyhmä: kaikki Kielet: ENG